Kvinna som sitter i fåtölj med laptop

Vad är private equity?

Private equity (PE) är när investerare samlar in pengar för att köpa, förbättra och sedan sälja privata, onoterade bolag i syfte att sälja med vinst. Syftet med PE är att skapa värde i dessa företag och sedan dra nytta av värdeökningen genom att sälja dem med vinst.

Vad betyder private equity?

Private equity, eller riskkapital som det ibland kallas på svenska, är en form av investeringsverksamhet där kapital samlas in från investerare för att investeras direkt i privatägda företag. Dessa investeringar kan variera från nystartade företag till väl etablerade, mogna företag. Till skillnad från att investera i offentligt noterade aktier, som handlas på börsen, ger private equity-investeringar investeraren en direktägarandel i företagen de investerar i.

Hur fungerar private equity?

När en private equity-fond samlar in pengar från investerare, kallas detta för en "kapitalanskaffningsrunda". Efter detta letar fonden aktivt efter lämpliga investeringsmöjligheter. När en lämplig investering identifieras, förvärvar fonden en ägarandel i företaget, antingen genom att köpa en majoritetsandel eller en betydande minoritetsandel.

För att finansiera dessa uppköp kan private equity-fonder använda sig av skuldfinansiering, där en del av uppköpskostnaden finansieras genom lån. Detta kan förstärka avkastningen men också öka risken. Så här ser processen ut i sex steg.

1. Insamling av kapital

Private equity-fonder samlar in pengar från investerare genom en så kallad "fundraising"-process. Investerare i dessa fonder kan inkludera pensionsfonder, försäkringsbolag, stiftelser, förmögna individer och andra institutionella investerare. När kapitalet har samlats in, förbinder sig PE-fonden att investera dessa medel under en viss tidsperiod, oftast 10-12 år.

2. Investeringstillfällen

När kapitalet har samlats in, letar PE-bolagen efter företag att investera i. De kan antingen köpa hela företag, ta betydande andelar i dem eller tillhandahålla kapital för expansion, omstrukturering eller buyouts.

3. Due diligence och förvärv

När PE-bolaget har hittat ett potentiellt investeringsobjekt, genomgår det en noggrann due diligence-process för att utvärdera företagets finansiella hälsa, marknadspotential, konkurrenslandskap, ledningsteam och andra relevanta faktorer. Om allt ser bra ut kommer PE-bolaget att förhandla om villkoren och slutföra förvärvet.

4. Värdeskapande

Efter förvärvet fokuserar PE-bolaget på att öka värdet på det förvärvade företaget. Detta kan innebära att man genomför strategiska initiativ, optimerar verksamheten, expanderar till nya marknader eller genomför ytterligare förvärv. Många PE-bolag tar en aktiv roll i företagets ledning för att genomföra dessa förändringar.

5. Exit-strategi

Efter några år söker PE-bolaget en "exit" från investeringen, vilket innebär att de säljer sitt innehav. Denna exit kan ske i form av en försäljning till ett annat företag (kallas också för en "trade sale"), en försäljning till ett annat PE-bolag (en så kallad "secondary sale") eller genom att föra företaget till börsen genom en börsintroduktion (IPO).

6. Returnering av kapital

När exit-strategin har genomförts och investeringen har realiserats, returneras kapitalet, tillsammans med eventuell vinst, till de ursprungliga investerarna i PE-fonden. PE-bolaget tar vanligtvis en del av vinsten som en "prestationsavgift" eller "carried interest".

Detta är en grov översikt över private equity-processen. Det finns olika typer av PE-strategier och specialiseringar, och varje strategi har sin egen unika process och riskprofil.

PE-bolagens strategier för investering

Varje PE-strategi har sin egen riskprofil, investeringshorisont och involveringsnivå. Valet av strategi beror på fondens expertis och den marknadsmiljö de verkar inom. Det finns i regel tre olika strategier som private equity-bolagen använder sig av vid investering i bolag; buyout, venture och tillväxtkapital.

Olika PE-bolag har olika kriterier för sina investeringar, baserat på företagets storlek, geografiska plats, sektor, tillväxtpotential, riskprofil och andra faktorer. Oavsett vilken typ av investering det rör sig om är målet alltid att köpa, förbättra och sedan sälja företaget med vinst inom en viss tidsram, ofta mellan 5 och 10 år.

Buyout

Buyout-fonder är den vanligaste typen av private equity-investering och fokuserar på att köpa mogna företag, ofta genom att använda betydande mängder skuld. De tar vanligtvis kontroll över företagets ledning och ofta sker det i samband med bland annat försäljning av dotterbolag, generationsskiften, expansioner eller andra större betydande förändringar i bolaget.

 • Fokus: Etablerade, lönsamma företag i olika sektorer.
 • Risk: Medel till låg, eftersom dessa är etablerade företag, men hög skuldsättning kan öka risken.
 • Avkastning: Eftersträvar stabil avkastning genom företagets kassaflöden och potentiell värdeökning.
 • Engagemang: Aktiv inblandning i företagets drift, ofta med omstrukturering, kostnadsbesparingar eller strategiska förändringar för att öka värdet.

Venture

Venture investerar vanligtvis i unga, högriskföretag som ofta är i uppstartsfasen. Utöver start-ups, kan de också investera i företag som befinner sig i tidiga tillväxtskeden.

 • Fokus: Teknologiska innovationer och start-ups.
 • Risk: Högre, eftersom många start-ups misslyckas.
 • Avkastning: Eftersträvar hög avkastning för att kompensera för den höga risken.
 • Engagemang: VC-fonder kan tillhandahålla mer än bara pengar. De kan också erbjuda mentorstöd, nätverk och hjälp med företagsstrategi.

Tillväxtkapital

Tillväxtkapital investerar i etablerade företag som behöver kapital för att expandera, men som inte nödvändigtvis vill ge upp kontrollen.

 • Fokus: Företag som har passerat uppstartsfasen och visar stark tillväxtpotential.
 • Risk: Medel, eftersom företagen redan har visat viss framgång.
 • Avkastning: Eftersträvar en avkastning baserad på företagets fortsatta tillväxt.
 • Engagemang: Mindre hands-on jämfört med buyout, men de kan erbjuda strategiska råd, nätverk och andra resurser.

Vad är privata bolag?

Ett privat bolag, eller privatägt företag, är ett onoterat bolag vars aktier inte är tillgängliga för allmänheten att köpa och sälja på en börs. Istället ägs företagets aktier av en mindre grupp individer; det kan vara grundare, ledning, anställda, familjemedlemmar eller privata investerare. Här är några viktiga egenskaper och aspekter av privata bolag.

 1. Begränsad offentlig rapportering
  Till skillnad från offentligt noterade bolag har privata bolag inte samma krav på offentlig rapportering. De behöver inte följa samma strikta regler kring finansiell rapportering eller hålla kvartalsvisa samtal med analytiker och investerare.
 2. Ägarstruktur
  Privata bolags ägarstruktur kan variera, från en enskild ägare till en grupp av privata investerare eller till och med institutionella aktörer som private equity-fonder.
 3. Finansieringskällor
  Eftersom privata bolag inte kan hämta kapital genom att emittera aktier på börsen, är de ofta beroende av andra finansieringskällor såsom interna kassaflöden, banklån, ängelinvesterare, venturekapitalister eller private equity-investeringar.
 4. Snabbare beslut
  Eftersom ägandet är koncentrerat kan beslutsfattandet ofta vara snabbare och mer flexibelt i privata bolag jämfört med i offentliga bolag, där beslut kan behöva godkännas av en bredare grupp aktieägare.
 5. Värdering
  Värdering av privata bolag kan vara mer komplicerat än för offentliga bolag, eftersom det inte finns någon offentligt noterad aktiekurs. Istället kan värderingen baseras på interna finansiella siffror, jämförbara företagsanalys eller estimerad framtida inkomst.
 6. Illikviditet
  Aktierna i privata bolag är ofta illikvida, vilket betyder att det kan vara svårt att sälja dem snabbt och omvandla dem till kontanter. Denna illikviditet kan också leda till att aktierna avskrivs till en lägre värdering jämfört med liknande, men mer likvida, investeringar.

Anledningar till att bolag förblir privatägda

Det finns flera anledningar till varför företag väljer att förbli privatägda snarare än att bli offentligt noterade. Här är några av de mest framträdande skälen:

 • Flexibilitet och beslutsfattande: Som privatägt företag har ledningen och ägarna ofta större flexibilitet att fatta beslut snabbt utan att behöva ta hänsyn till aktiemarknadens kortfristiga förväntningar. Detta kan gynna långsiktig strategi och innovation.
 • Konfidentiell information: Privata företag behöver inte offentliggöra lika mycket information som offentligt noterade bolag. Detta kan vara en fördel när det kommer till konkurrens och skydd av känslig affärsinformation.
 • Krav och skyldigheter: Att vara noterad på en börs medför ofta betydande regleringskrav och rapporteringsskyldigheter. Dessa krav kan vara kostsamma och tidskrävande för företag att uppfylla.
 • Kostnader för notering: Processen att börsnotera ett företag genom börsintroduktion kan vara dyr. Det finns också löpande kostnader för att vara ett offentligt bolag, såsom avgifter till börser och kostnader för att upprätthålla en hög grad av öppenhet och kommunikation med aktieägare.
 • Exponering för marknadsvolatilitet: Offentliga företags aktiekurser kan vara mycket volatila och påverkas av faktorer som är utanför företagets kontroll, såsom ekonomiska förändringar, marknadssentiment eller branschspecifika nyheter. Privata företag är isolerade från dessa dagliga marknadsfluktuationer.
 • Undvikande av kortsiktigt fokus: Offentligt noterade bolag står ofta under press att leverera kvartalsvisa resultat som möter eller överträffar analytikers förväntningar. Privata företag kan fokusera mer på långsiktiga mål utan att ständigt oroa sig för kvartalsvisa rapporter.
 • Ägarstruktur: I vissa fall kan ägarna av ett privat företag känna en stark koppling till företaget och dess mission. De kanske inte vill dela ägandet med allmänheten eller förlora kontrollen över företagets riktning.
 • Risk för fientliga förvärv: Ett offentligt bolag kan vara mer utsatt för fientliga uppköp än ett privat företag. Som privatägt kan ett företag bättre styra sin ägarstruktur.

Även om det finns många fördelar med att förbli privat, finns det också fördelar med att bli ett offentligt bolag, såsom ökad tillgång till kapital, högre företagsprofil och möjligheten för tidiga investerare att realisera avkastning genom aktieförsäljning.

Varför Private Equity?

För många investerare erbjuder private equity en attraktiv möjlighet att uppnå högre avkastning jämfört med traditionella investeringsformer. Genom att kunna arbeta nära företagens ledning och påverka dess strategi och verksamhet, kan private equity-fonder aktivt bidra till att öka företagets värde. Detta aktiva engagemang och långsiktiga fokus kan leda till betydande värdeskapande initiativ, från kostnadsbesparingar till strategiska förvärv.

Rekrytera inom private equity

På Finance Recrutiment är vi specialister på rekrytering till private equity-jobb i Stockholm. Vi rekryterar till olika senioritetsnivåer inom yrkesrollen investment professional: analyst - associate och investment manager – director. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att hitta rätt kandidat till just er tjänst.

JPG_360x370px_72ppi_sRGB_04231072
Mathilde Helgesson

Marknadsansvarig

Liknande nyheter

Medarbetare
News
EN
Nyheter
SV
Nyheter
Okategoriserade
SV

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Finance Recruitment Sweden AB, orgnr. 556968-6552 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata